Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konkurs za prijem pripravnika

J A V N I    K O N K U R S
za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u radni odnos na određeno vrijeme u Administrativnu službu opštine Teslić.
       Raspisuje se Javni konkurs za prijem 17 pripravnika sa  završenom visokom stručnom spremom u radni odnos na određeno vrijeme u Administrativnu službu opštine Teslić i to:
-12 pripravnika sa završenom visokom stručnom spremom društvenog smjera i
-5 pripravnika sa završenom visokom stručnom spremom tehničkog smjera.
 

I  OPIS POSLOVA

          Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju, a koji je, prema zakonskim propisima, dužan položiti stručni ispit i kome je potrebno prethodno radno iskustvo u njegovom zanimanju ili profesiji.

Pripravnik se prima u radni odnos na određeno vrijeme na period od 12 mjeseci.

       Visina plate pripravnika utvrđena je Odlukom  o visini plate  pripravnika sa visokom stručnom spremom(„Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 5/13) i iznosi neto 370,00KM.

II  OPŠTI  USLOVI

            Kandidati koji se prijavlјuju na konkurs moraju ispunjavati sledeće opšte uslove:
1.da sudržavlјani Republike Srpske, odnosno BiH
2.da su stariji od 18 godina,
3.da imaju opštu zdravstvenu sposobnost, da nisuosuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ih čini nepodobnim za obavlјanje poslovau administrativnoj službi,
4.da ne služe kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nije pod optužbom tog suda, a da se nije povinovao nalogu da se pojavi pred Sudom (član 9. tačka 1. Ustava BiH).

III  POSEBNI  USLOVI

Pored opštih uslova kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:
– završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera
– da su kandidati prijavlјeni na evidenciju Zavoda za zapošlјavanje Republike Srpske.

IV SUKOB  INTERESA

            Kandidati ne mogu obavlјati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano Zakonom o sukobu interesa („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 34/02).

         Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u političkoj stranci, kako je to propisano članom 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/03).

V  POTREBNA  DOKUMENTA

            Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa :
1. uvjerenje o državlјanstvuRepublike Srpske odnosno BiH,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. fotokopija lične karte,
4. ovjerenu fotokopiju diplome o školskoj spremi,
5. uvjerenje o prosjeku ocjena u toku studiranja (uvjerenje se traži ako u diplomi nije naveden prosjek ocjena),
6. potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz podtačke 4. tačke II Konkursa
7. uvjerenje da nisu osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koječini nepodobnim za rad u  administrativnoj službi
8. potpisanu i od strane nadležnog organa ovjerenu izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da ranije nisu zasnovali radni odnos u svom zanimanju, odnosno da nisu obavili pripravnički staž u svom zanimanju.
9. uvjerenje Zavoda za zapošlјavanje Republike Srpske sa podacima o datumu prijavlјivanja na evidenciji nezaposlenih,
10. ovjerenu fotokopiju radne knjižice,
11. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno podaci iz kaznene evidencije za kandidate koji su rođeni na području Federacije BiH (ne starije od tri mjeseca).

Uvjerenje o nekažnjavanju će se pribaviti službenim putem od strane komisije.

         Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika u Administrativnu službu opštine Teslić, obaviće ulazni interviju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješeni.

VI Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti na adresu: Skupština opštine Teslić, ulica Karađorđeva broj 18, a mogu se predati i neposredno u šalter sali.

        Prijave se dostavlјaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Prijava na konkursza prijem pripravnika  u Administrativnoj službi opštine Teslić".

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, niti će se podnosioci takvih prijava pozivati na ulazni interviju.

            Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavlјivanja u dnevnom listu "Press Republika Srpska".
                                                                                                                      

Načelnik opštine
                                                                                                                        

Milan Miličević

 

Izvor: opstinateslic.com

0 Коментарa

Још нема коментара

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.