Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pravilnik – podsticajna sredstva u poljoprivredi

Ovim Pravilnikom se propisuju oblici podsticanja, uslovi koje moraju da ispunjavaju pravna i fizička lica za ostvarivanja prava na novčane podsticaje, postupci za njihovo ostvarivanje, visina i način isplate novčanih podsticaja, obaveze koje mora da ispuni korisnik nakon primanja novčanih podsticaja kao i potrebna dokumentacija i obrasci.

Da bi se zadovoljila forma podsticanja tržišne poljoprivredne proizvodnje i u potpunosti ostvarili ciljevi ove materijalne podrške, definišu se kriterijumi i procedure u dodjeli subvencije za tekuću proizvodnju.

 

– Pravo na podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji mogu ostvariti sva pravna i fizička lica, koja poljoprivrednu djelatnost obavljaju na području opštine Teslić, koja ispunjavaju uslove propisane ovim Pravilnikom i za to podnesu zahtjev.

– Forma Zahtjeva za ostvarivanje prava na subvenciju u tekućoj proizvodnji je propisana i nalazi se u prilogu ovog Pravilnika.

– Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati o čemu će podnosioci zahtjeva biti obaviješteni u pisanoj formi.

– Po podnesenom Zahtjevu, Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova za dodjelu subvencije sačinjava zapisnik o činjeničnom stanju i predlaže visinu subvencije.

– Pravo na podsticaj ostvaruju samo registrovani poljoprivredni proizvođači.

– Jedno poljoprivredno domaćinstvo može ostvariti pravo na tekući podsticaj maksimalno po dva osnova (ukoliko se bavi proizvodnjom u više grana).

– Maksimalan iznos podsticajnih sredstava u 2011. godini po jednom domaćinstvu može biti 5.000 KM.

1. SUBVENCIJE U STOČARSTVU I PROIZVODNJI MEDA

Podstiču se:

– Tekuća proizvodnja u proizvodnji kravljeg mlijeka, tov junadi, proizvodnja svinjskog mesa, proizvodnja ovčijeg mesa i mlijeka, proizvodnja mlijeka i mesa koza, proizvodnja u peradarstvu /brojleri, proizvodnja konzumnih jaja/, uzgoj ribe i proizvodnja meda.

Ukupno planirana sredstva ……………………………………………………….. 140.000 KM

1.1. Subvencije u proizvodnji mlijeka

Pravo na subvenciju u proizvodnji mlijeka mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji posjeduju najmanje pet muznih krava ili steonih junica.

Visina podsticaja …………………………………………………………………130 KM/grlu

Uz zahtjev za dodjelu subvencije korisnici trebaju priložiti dokaz o porijeklu i vlasništvu grla:

a) kopiju pasoša životinje ili kopiju obrasca A1,

b) kopiju potvrde o vještačkom osjemenjavanju i steonosti za priplodne junice.

Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva 01.07.2011 godine.

1.2. Subvencije za tov junadi

Pravo na subvenciju za tov junadi mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji imaju najmanje 10 junadi u tovu sa minimalnom ulaznom težinom od 250 kg i minimalnom izlaznom težinom od 450 kg.

Visina podsticaja ………………………………………………………………..130 KM/grlu

Uz zahtjev za prijavu proizvodnje obavezno je dostaviti dokaz o porijeklu životinja:

a) kopiju pasoša životinje ili kopiju obrasca A1.

Pravo na subvenciju ostvaruje se nakon završenog tova o kojem Komisija sačinjava Zapisnik.

Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva/prijave proizvodnje 01.05.2011 godine.

Krajnji rok za prijavu završetka tova 01.11.2011. godine.

1.3. Subvencije u proizvodnji svinjskog mesa

Pravo na podsticaj u prizvodnji svinjskog mesa mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji posjeduju:

Krmače prasilje i to minimalno 10 komada. Minimalna težina nazimica od 90 kg a prasilica 100 kg.

Visina podsticaja ……………………………………………………………….. 70 KM/grlu

Uz zahtjev obavezno dostaviti dokaz o izvršenom obilježavanju životinja sa identifikacionim brojevima:

a) kopija potvrde o izvršenom obilježavanju sa popisom identifikacionih brojeva.

Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva 01.05.2011 godine.

1.4. Subvencije u proizvodnji mlijeka i mesa ovaca i koza

Pravo na podsticaj u uzgoju mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji prijave uzgoj ovaca i koza u minimalnom broju od 100 glava u stadu.

Visina podsticaja ………………………………………………………………… 5 KM/grlu

Uz zahtjev obavezno dostaviti dokaz o izvršenom obilježavanju:

a) kopija potvrde o izvršenom obilježavanju sa popisom identifikacionih brojeva.

Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva 01.05.2011. godine.

1.5. Subvencije u peradarstvu

Pravo na podsticaj u peradarskoj proizvodnji mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji imaju organizovanu proizvodnju.

1) proizvodnju konzumnih jaja, minimalan broj koka nosilica 1.000 komada.

Visina podsticaja ……………………………………………………………….. 1,5 KM/kom

Uz zahtjev obavezno dostaviti kopiju računa o nabavci koka nosilica.

2) proizvodnju pilećeg mesa sa minimalnim kapacitetima od 10.000 komada brojlera u turnusu.

Visina podsticaja ………………………………………………………………. 1.500 KM/po minimalnom kapacitetu

Uz zahtjev obavezno dostaviti račun o kupovini jednodnevnih pilića.

3) proizvodnja jednodnevnih pilića…………………………………………….. 1.500 KM/farmi

Za realizaciju podsticaja potrebno je dokazati izlaz za najmanje 100.000 jednodnevnih pilića/godini u obliku izdatih računa.

Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva 01.10.2011. godine.

1.6. Subvencije u proizvodnji meda

Pravo na podsticaj u proizvodnji meda mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači ukoliko posjeduju minimalno 50 društava pčela.

Visina podsticaja ……………………………………………………………….. 10 KM/društvu

Uz Zahtjev priložiti Potvrdu od strane UPP Poljotes o posjedovanju najmanje 50 društava pčela.

Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva 01.07.2011. godine.

1.7. Subvencije za zasnivanje stočarske proizvodnje

Poljoprivredni proizvođači koji u tekućoj godini zasnuju poljoprivrednu proizvodnju kupovinom osnovnog stada od najmanje 5 krava /steonih junica/ muzara ili stada od najmanje 100 glava ovaca stiču pravo na podsticaj od ……………………………………………………………………………………………. 3.500 KM/stadu.

Uz zahtjev obavezno dostaviti:

a/ račun ili ovjeren ugovor o kupovini stada,

b/ kopije pasoša kupljenih grla,

c/ plan aktivnosti izrađen i potpisan od strane Komisije za podsticaje.

Visina sredstava namijenjenih u ovu svrhu je 17.500 KM, a u slučaju većih traženja po zahtjevima, prijedlog za dodjelu utvrđuje Komisija uz pismeno obrazloženje prijedloga a ostali podnosioci ostvaruju pravo na podsticaj kao u tekućoj proizvodnji.

Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva 01.06.2011. godine.

2. PODSTICAJI U BILJNOJ PROIZVODNJI

Ukupno planirana sredstva ………………………………………………………… 12.000 KM

Subvencije u biljnoj proizvodnji:

2.1. Subvencije u povrtlarstvu

U oblasti proizvodnje povrća subvencionisaće se sljedeći vidovi proizvodnje:

2.1.1. Proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru

– podizanje novih plastenika minimalne površine 150 m2 i koji su kupljeni u tekućoj godini …….………………………………………………………………………… 2 KM/m2 plastenika

Uz zahtjev obavezno dostaviti račun o kupovini plastenika u tekućoj godini.

– podrška proizvodnji u plastenicima koji su podignuti prije 2011. u kojima je organizovana proizvodnja, minimalna površina plastenika izrađenog u skladu sa tehničkim standardima mora biti 150 m2 ……………………………. 1 KM/m2 plastenika

Korisnik podnošenjem zahtjeva preuzima obavezu da će povećati površinu pod plastenicima za minimalno 50% u naredne 2 godine. Ukoliko ne ispoštuje uslov, korisnik neće moći u narednom periodu ostvarivati podsticaje u plasteničkoj proizvodnji.

2.1.2. Integralna proizvodnja povrća

U minimalnoj površini od 2 dunuma ………………………………….. 200 KM/dunumu

Uz zahtjev obavezno dostaviti:

– sertifikat o organskoj proizvodnji izdat od nadležne institucije za sertifikaciju organske proizvodnje,

– ugovor o otkupu proizvodnje.

2.2. Subvencije u voćarstvu

Predviđeni iznos za podsticaj ….………………………………………………. 85.000 KM

U oblasti voćarstva subvencije će obuhvatiti:

2.2.1. Nabavku sadnog materijala za lica koja odluče da zasnuju ili prošire proizvodnju voća

– U cilju realizacije pomenute mjere, nadležno odjeljenje Administrativne službe će izvršiti postupak nabavke sadnog materijala po zakonom propisanom postupku. Sadni materijal će biti distribuisan licima koja prethodno ispune sljedeće uslove:

– Da bi se ostvarilo pravo na podsticaj neophodno je da se podnese zahtjev za podsticaj najkasnije do 15.4.2011. godine, u kojem će biti iskazana vrsta i količina sadnica.

– Podnosilac zahtjeva je obavezan da prije dodjele sadnog materijala izvrši sve neophodne radnje na pripremi parcele na kojoj planira sadnju, koje podrazumijeva savremena voćarska proizvodnja. Ispunjenost uslova utvrđuje Stručna komisija koju formira Načelnik opštine. Ukoliko ne postupi po kriterijumima koje odredi Komisija, podnosilac zahtjeva gubi pravo na dodjelu sadnog materijala.

– Podnosilac zahtjeva je dužan da izvrši pripremu zemljišta na minimalno 5 dunuma za sadnju jabučastog voća i šljive, odnosno 1 dunuma za sadnju maline. Uslov se odnosi na podizanje novog zasada.

– Podnosilac zahtjeva je dužan da pripremi minimalno 3 dunuma zemljišta za proširenje proizvodnje jabučastog voća, šljive, lješnika i vinove loze, odnosno 1 dunum za malinu.

– Nakon izvršene sadnje korisnik podsticaja je dužan da izvrši ograđivanje zasada jabučastog voća i šljive.

– Korisnik podsticaja je dužan da nakon ostvarivanja prava na podsticaj izvrši proširivanje proizvodnje za minimalno 50%, najkasnije u roku od 3 godine od momenta ostvarivanja prava na podsticaj. U suprotnom, gubi pravo na sve vidove podsticaja u voćarstvu koje dodjeljuje Skupština opštine Teslić.

– Korisnik je dužan da poštuje preporuku stručnjaka u pogledu sortimenta sadnog materijala koji će biti nabavljen.

Subvencija će obuhvatiti nabavku sadnog materijala jabuke, kruške, šljive, lješnika, vinove loze i maline. Nabavka sadnica ostalih voćnih vrsta neće biti subvencionisana.

U slučaju da predviđeni iznos ne bude dovoljan za količine iskazane u zahtjevima, pravo na subvenciju će biti priznato tako što će Načelnik opštine formirati komisiju koja će na osnovu kriterijuma koje odredi, utvrditi rang-listu podnosioca zahtjeva i na osnovu liste izvršiti dodjelu sadnog materijala. Lica čijem zahtjevu ne bude udovoljeno stiču prednost u ostvarivanju prava u 2012. godini.

2.2.2. Podrška tekućoj proizvodnji jabučastog i koštičavog voća i vinove loze

Iznos podsticaja ………………………………………………………………… 0,5 KM/sadnici

– minimalna gustina zasada jabuke je 2.000 kom/hektaru,

– minimalna gustina zasada kruške je 1.200 kom/hektaru,

– minimalna gustina zasada šljive je 650 kom/hektaru.

– minimalna gustina zasada vinove loze 1500 kom/hektaru

– Pravo na podsticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji posjeduju zasad jabučastog i koštičavog voća, minimalne površine 0,3 hektara.

– Podsticaj se odnosi na zasade maksimalne starosti 4 godine.

Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva 15.04.2011. godine.

2.2.3. Podrška proizvodnji jagodastog voća ……………………………….. 200 KM/dunumu

Minimalna površina zasada je 0,2 hektara.

Krajnji rok za podnočenje Zahtjeva 15.04.2011. godine.

2.2.4. Podrška zasnivanju i tekućoj proizvodnji oraha i lijeske

Pravo na ostvarivanje podsticaja za podizanje zasada oraha imaju poljoprivredni proizvođači koji zasade minimalno 0,5 hektara u tekućoj godini. Minimalna gustina zasada je 100 stabala/hektaru. Iznos podsticaja je 4 KM/sadnici.

Za tekuću proizvodnju iznos podsticaja je 1 KM/sadnici.

Pravo na ostvarivanje podsticaja za sadnju lijeske imaju poljoprivredni proizvođači koji u tekućoj godini zasade minimalno 0,3 hektara. Iznos podsticaja je 2 KM/sadnici.

Za tekuću proizvodnju iznos podsticaja je 1 KM/sadnici.

Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva 15.07.2011. godine

3/ PODSTICAJ ZA KAPITALNA ULAGANJA

Predviđeni iznos za podsticaj ………………………………………………… 50.000 KM

Pravo na podsticaj ostvaruju poljoprivredni proizvođači koji podnesu Zahtjev za dodjelu sredstava u subvenciranju ulaganja u proizvodnji i to:

– Opremanje i izgradnja objekata u stočarstvu sa minimalnim kapacitetima za smještaj 10 muznih grla, uz dokaz o posjedovanju najmanje 5 muznih grla u visini 20% ulaganja.

– Kupovinu mehanizacije u voćarstvu uz dokaz o posjedovanju minimalno 0,5 ha pod voćnjakom u intenzivnoj proizvodnji u visini 50 % ulaganja.

– Ulaganje u proširivanje i osavremenjivanje proizvodnje ribe uz dokaz o posjedovanju minimalno 0,1ha vodene površine šaranskog ribnjaka u proizvodnji ili 0.02 ha vodene površine za pastemske ribnjake u proizvodnji.

Uz podneseni Zahtjev prilaže se biznis plan koji odobrava Komisija imenovana od strane Načelnika opštine.

Sredstva se dodjeljuju po izvršenoj realizaciji i prikazanim ulaganjima za od Komisije prethodno prihvaćene i pozitivno riješene Zahtjeve.

U slučaju da su traženja po Zahtjevima u većem iznosu od 50.000 KM, Komisija vrši odabir Zahtjeva do predviđenog ukupnog iznosa.

GARANTNA ŠEMA

Predviđeni iznos za garantnu šemu ………………………………………… 100.000 KM

Osnivanjem Garantne šeme na nivou opštine Teslić stvaraju se preduslovi za obezbjeđivanje povoljnih namjenskih kredita i u poljoprivredi. Procedure o načinu ostvarivanja prava će biti propisane aktima garantne šeme.

4. PODSTICAJI ANALIZI KVALITETA ZEMLJIŠTA

Predviđeni iznos za analizu zemljišta ………………………………………… 3.000 KM

U skladu sa odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Skupština opštine će finansirati uzimanje uzoraka na terenu i hemijsku analizu uzoraka zemljišta za ratarsku, povrtlarsku i voćarsku proizvodnju.

Izbor ustanove koja će vršiti analizu zemljišta će izvršiti nadležno odjeljenje Administrativne službe u skladu sa zakonskom procedurom.

Uzorci zemljišta će biti zaprimani do momenta kada vrijednost analize primljenih uzoraka dostigne iznos predviđene stavke za ovu namjenu.

Pravo na analizu uzoraka zemljišta imaju lica koja obrađuju minimalno 3 hektara zemljišta u ratarskoj proizvodnji, posjeduju minimalno 150 m2 plastenika ili zasnivaju novi voćnjak na minimalnoj površini od 0,5 hektara.

5. PODRŠKA ORGANIZOVANJU I EDUKACIJI

POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

U skladu sa usvojenim Programom razvoja poljoprivredne proizvodnje na području opštine Teslić do 2012. godine subvencioniraju se troškovi edukacije poljoprivrednih proizvođača na području opštine Teslić u ukupnoj visini ……………………………………………………………………………..…………………….. 20.000 KM.

Edukacija poljoprivrednih proizvođača će se vršiti u skladu sa planom i programom Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti.

Troškove edukacije ovjerava Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti a isplata se vrši po nalogu Načelnika opštine.

(opština Teslić)

 

0 Коментарa

Још нема коментара

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.