Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Objavljen Tender za održavanje nekategorisanih puteva na opštini Teslić

Opština Teslić: 06.05.2008. godine objavljen tender za "IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA NA PODRUČJU OPŠTINE"  Ponude se predaju do 3. 6. 2008. godine, rok za izvođenje radova je 60 dana!

 

Izdvajamo: 

LOT 2 Put Teslić – Ukrinica – Čečeva – Rastuša –
Kremenjaš (dionica Čečava – Rastuša l = 1.000 m,
asfaltni radovi) 

 

LOT 6 Put Čečava – Gornja Čečava (dionica kroz
Stanojeviće l = 1.000 m, asfaltni radovi) 

 

Opširnije komplet poziv na tender! 

 

 

OPŠTINA TESLIĆ

OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
RADOVI

Dio I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Opština Teslić
Kontakt osoba: Milenko Smiljić
Adresa: Karađorđeva 6
Poštanski broj: 74270
Grad: Teslić
Telefon: 053/411-501
Faks: 053/411-541

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE
Opština Teslić, Karađorđeva 6

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na lokalnom nivou

Dio II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN)
Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA
Rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Teslić

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA
Kao u tenderskoj dokumentaciji

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Šire područje opštine Teslić

II.7. PODJELA NA LOTOVE

Da
REKONSTRUKCIJA LOKALNIH PUTEVA:
LOT 1 Put Blatnica – Očauš – Mihajlovac (dionica
Mihajlovac – Penava l = 1.500 m, zemljani radovi
i tampon)

LOT 2 Put Teslić – Ukrinica – Čečeva – Rastuša –
Kremenjaš (dionica Čečava – Rastuša l = 1.000 m,
asfaltni radovi)

LOT 3 Put Gradina – Plane (dionica od Plana l = 500 m,
kompletni radovi)

LOT 4 Put Žarkovina – Vitkovci (dionica Žarkovina –
Krčevine l = 1.500 m, tampon i asfaltni radovi)

LOT 5 Put Milan Polje – Mladikovine Dom (dionica od
Milan Polja L = 1.500 m, asfaltni radovi)

LOT 6 Put Čečava – Gornja Čečava (dionica kroz
Stanojeviće l = 1.000 m, asfaltni radovi)

REKONSTRUKCIJA NEKATEGORISANIH UGOVORA:
LOT 7 Rječica-Pavetnjak (dionica l=500 m, asfaltni
radovi)

LOT 8 Ružević-Haušići-Gojići (dionica od Pekare
l=1.000 m, tampon i asfaltni radovi)

LOT 9 Put uz Uzvinsku (dionica u nastavku l=1000 m,
zemljani radovi tampon)

LOT 10 Šnjegotina-Nikolići-Jovići (dionica l=1.000 m,
asfaltnih radovi)

LOT 11 Gornji Buletić-Trifunovići (dionica l=500 m,
asfaltni radovi)

LOT 12 Donji Buletić-Miljkovača (dionica l=500 m zemljani
radovi i tampon)

LOT 13 Kamenica-Gornja Kamenica (dionica l=1.000 m,
asfaltni radovi)

LOT 14 Banja Vrućica-Brkića Potok (dionica l=500 m,
asfaltni radovi)

LOT 15 Osivica-Briježani (dionica l=400 m, tampon i
asfaltni radovi)

LOT 16 Put kroz Gomijenicu (dionica l=500 m, zemljani
radovi i tampon)

LOT 17 Ukrinica-Markovići-Rastuša (dionica l=500 m,
zemljani radovi i tampon)


II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(član 17. ZJN)
Ne

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
60 dana od dana zaključenja ugovora

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN)
Originalna bezuslovna bankarska garancija za ozbiljnost ponude u visini od 2.000,00 KM sa rokom važnosti od podnošenja ponude do isteka opcije ponude.

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN)
Izjava ponuđača da će u slučaju dodjele ugovora, a prije početka realizacije ugovora obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla – ugovora u iznosu 10% vrijedosti ugovora koja će poslužiti za pokrivanje svih šteta i troškova koje ugovorni organ može imati ukoliko izabrani ponuđač prekrši ugovor o nabavci od potpisivanja ugovora do isteka garantnog roka.

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA
(član 23. ZJN)
– uvjerenje da nije pod stečajem ili likvidacijom, odnosno da nije predmet postupka za proglašenje stečaja
– uvjerenje da nije osuđen ili proglašen krivim za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u perethodnom periodu pet godina
– uvjerenje o plaćenim doprinosima i porezima ne starije od 3 mjeseca od dana otvaranja ponuda

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(član 24. ZJN)
– ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar
– licenca za izvođenje predmetnih radova
– ovjerena fotokopija uvjerenja o registraciji obveznika PDV-a
– ovjerena izjava o prihvatanju tenderskih uslova

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN)
– potvrda banke o solventnosti ponuđača (original ili ovjerena kopija ne starija od 60 dana)
– uslovi plaćanja
– cijene treba da budu iskazane sa porezom

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN)
– dokaz o kadrovskoj osposobljenosti – struktura zaposlenih po kvalifikaciji
– opremljenost mehanizacijom za obavljanje predmetnih poslova – spisak mehanizacije
– referencna lista izvedenih poslova iz predmetne oblasti
– garantni rok za izvedene radove
– rok završetka radova

Dio IV: POSTUPAK

IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN)
b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija:
1) cijena 70%
2) uslovi plaćanja 10%
3) kadrovska opremljenost 10%
4) tehnička opremljenost 10%

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija se može preuzeti u Odjeljenju za stambeno komunalne djelatnosti u SO Teslić uz dokaz o plaćenom iznosu od 200,00 KM na račun 555-008-02252072-42 koji se vodi kod Nove banke Bijeljina.

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(član 8. ZJN)
Nema posebnih uslova

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA
ZA
UČEŠĆE

3. 6. 2008. godine do 12,00 časova

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI
60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(član 33. ZJN, član 13. UPZ)
3. 6. 2008. godine u 12,30 časova u prostorijama SO Teslić

Dio V: DODATNE INFORMACIJE

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Teslić".
Za sve informacije zainteresovani ponuđači mogu se obratiti na broj 053/411-538 u Opštini Teslić.
Ponude dostavljati na adresu SO Teslić, Karađorđeva 6, Teslić.
(1-13-7201-08)

0 Коментарa

Још нема коментара

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.