Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konkurs za izbor direktora osnovne škole u Čečavi

 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA OSNOVNE ŠKOLE ‘’JEVREM STANKOVIĆ’’ ČEČAVA

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Doboj
Otvoreno do: 22.05.2014.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Direktor

II – Opis poslova

  Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara školskom odboru i ministru.

  Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

  III – Mandat

  Direktor Javne ustanove Osnovne škole ‘’Jevrem Stanković’’ u Čečavi bira se na period od 4 (četiri) godine i može biti još jednom ponovo izabran u istoj školi.

       Mandat iz prethodne alineje se računa od dana stupanja na dužnost. Predloženi kandidat može da stupi na dužnost nakon što dobije saglasnosti od resornog ministra ili nakon što protekne rok od trideset dana u kojem roku je ministar dužan odlučiti o predloženom kandidatu.
  Odmah na početku mandata direktor će proći edukaciju po programu koji je propisalo Ministarvo prosvjete.

IV – Status

  Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Javne ustanove Osnovne škole ‘’ Jevrem Stanković’’ Čečava, te Pravilnikom o radu.
  
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

  Za direktora Javne ustanove Osnovne škole ‘’ Jevrem Stanković’’ Čečava može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:

  1. Opšti uslovi:
   - da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad
   - da je stariji od 18 godina.
  2. Posebni uslovi:
   - da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,
   - da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci u prosvjeti nakon sticanja više ili visoke stručne spreme,
   - da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
   - da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.
  Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

VI – Sukob interesa

  Kandidati za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole ‘’Jevrem Stanković’’ Čečava ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 73/08), niti mogu biti na funkciji u političkoj stranci – član 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ( ‘’Službeni glasnik Republike Srpske’‘, br. 25/03)

VII – Potrebna dokumentacija

  Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
   - Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
   - Uvjerenje o državljanstvu,
   - Izvod iz matične knjige rođenih,
   - Preporuke ranijeg poslodavca ili nastavničkog vijeća škole u kojoj je
   kandidat zaposlen,
   - Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
   - Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
   - Dokaz o dužini radnog iskustva u struci u prosvjeti (najmanje pet godina),
   - Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
   - Prijedlog programa rada za mandatni period,
   - Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.
  Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu-kopiji u skladu sa zakonom.

VIII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

  Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola ‘’ Jevrem Stanković’’ Čečava, br. 775, 74274 Čečava, sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Osnovne škole (NE OTVARATI).“

  Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana
objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.
IX – Napomene

  Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o odluci o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole ‘’ Jevrem Stanković’’ Čečava, u roku od osam (8) dana od dana izbora i imenovanja.

/Zavod za zapošljavanje RS/

0 Коментарa

Још нема коментара

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.