Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Intervju: Miodrag Lukić, zamjenik načelnika

Intervju sa zamjenikom načelnika opštine Teslić Miodragom Lukićem
Kakvo stanje ste zatekli u lokalnoj upravi ?
Prilikom preuzimanja vlasti zatekli smo znatno prekoračenje budžeta.  Dug   iz  prethodnog perioda zaključno po izvještaju sa 31.12.2008. godine iznosio  je 5.886.097,03 KM.
Ostvareni prihod budžeta u 2008. godini iznosio je 11.004.568,00 KM,  odnosno budžetski deficit je iznosio 53 % ostvarenog prihoda, što je krajnje alarmantna situacija za funkcionasanje lokalne uprave.
Naslijeđeni budžetski deficit uslovio je da budžet i planovi za 2009. godinu budu osiromašeni u investicionoj komponenti.

 

Jeste li zadovoljni prihodima u budžetu opštine ?
LUKIĆ: Ni stanovništvo opštine Teslić nije mimoišla aktuelna ekonomska  kriza koja se osjeća na gotovo svakom koraku, pa je opštinska vlast,  na čelu s načelnikom Savom Kasapovićem, preduzela određene korake u sprečavanju negativnih efekata ekonomske krize.
Na osnovu mjera Vlade RS za ublažavanje negativnih efekata svjetske ekonomske krize na Republiku Srpsku i opština Teslić je u domenu administrativne službe opštine Teslić i budžetskih korisnika opštine predvidila restriktivne, a u domenu privrede podsticajne mjere. Najznačajniji dio poreskih prihoda (indirektni porezi) se realizuje putem viših nivoa, međutim opština može uticati na poboljšanje njihovog prikupljanja.
Neporeski prihodi su jedini izvori prihoda kojima opština direktno upravlja.
Obaveza je da neporeski prihodi (kao što su naknade za građevinsko zemljište, poslovne prostore, naknade i lokalni porezi) povećaju udio u cjelokupnim opštinskim prihodima.
Restriktivne mjere u domenu potrošnje administrativne službe i budžetskih korisnika opštine Teslić su fokusirane na smanjenje svih troškova (usklađivanje plata administrativne službe i budžetskih korisnika, kancelarijski materijal, troškovi nabavke i održavanja vozila, racionalizacija zapošljavanja u administraciji uz poboljšanje efikasnosti rada, neprioritetna ulaganja).
Izvršenje budžeta za period 01.01-30.09.2009. godine iznosi 88,77% u odnosu na isti period 2008. godine. Značajni pomaci urađeni su u domenu ubiranja neporeskih prihoda, ali svakako još postoji prostora za povećanje neporeskih prihoda.

 

Šta je urađeno ove godine ?
LUKIĆ: Kao što smo prethodno naveli budžetski deficit je enormno umanjio kapitalne aktivnosti za 2009. godinu, ali i pored toga održana je stabilnost u funkcionisanju lokalne samouprave.
Za nastavak rekonstrukcije i modernizacije lokalne, nekategorisane putne mreže, mostova, izgradnju sportske dvorane, program uređenja građevinskog zemljišta, finansiranje prostorno-planske dokumentacije, izgradnju infrastrukture-podrška projektima izdvojeno je ukupno 1.016.344,00 KM, u održavanje puteva uloženo je 314.613,00 KM i troškove zajedničke komunalne potrošnje 482.622,00 KM. Za stipendiranje studenata izdvojeno je 115.000 KM, na ime socijalnih davanja ugroženim kategorijama preko centra za socijalni rad isplaćeno je 598.916,00 KM. Za podsticanje poljoprivrede izdvojeno je 226.281,00 KM.
Aktivnim pristupom načelnika opštine Save Kasapovića prema JP „Putevi Republike Srpske“ došlo je do realizacije presvlačenja oko 50% dionice regionalnog puta Čečava-Blatnica, kao i završetak asfaltiranja oko 3 km lokalnog puta Teslić-Vitkovci.

Dokle se stiglo u izmirivanju ranije stvorenih obaveza ?
LUKIĆ: U 2009. godini ispaćeno je 2.126.200,00 KM neizmirenih obaveza, preostale obaveze iznose 3.759.896,35 KM, a preostali dug izmirićemo iz tekućeg priliva i kreditnog zaduženja u iznosu od 2.000.000 KM.

 

Plan budžeta za 2010. godinu ?
LUKIĆ: Na sjednici Skupštine opštine Teslić održanoj dana 12.11.2009. godine usvojen je nacrt budžeta opštine Teslić za 2010. godinu. Značajno je napomenuti da budžetiranje teče u potpunosti sa budžetskom procedurom, koja obuhvata budžetsku inicijativu, planiranje rashoda i prihoda, izradu nacrta prijedloga budžeta, donošenje budžeta, izvršavanje budžeta i kontrolu izvršavanja budžeta.
Budžet opštine je planiran tako što će kapitalni troškovi imati prednost u odnosu na tekuće troškove. Nacrt budžeta za 2010. godinu ima to svojstvo.
Možda ne toliko koliko bismo željeli ali je bitno da naredne godine krenemo sa budžetom koji će imati izrazito razvojnu komponentu. Od ukupnog budžeta za 2010. godinu koji je određen u iznosu od 14.510.000,00 KM, 36% odnosno 5.219.750,00 KM  će se usmjeriti na kapitalne troškove i otplatu domaćeg zaduživanja.
Izdvojili smo za našu opštinu značajna sredstva za stipendiranje studenata u iznosu od 170.000,00 KM na godišnjem nivou. Želimo pokazati da nam je obrazovanje kadrova, koji su Tesliću neophodni, osnovni prioritet. Želimo da se naši mladi nakon završetka studiranja vrate u Teslić, da ne ostaju u drugim gradovima. Vratiće se ako im pružimo šansu da rade, a to ćemo učiniti ako podstaknemo preduzetničke aktivnosti i ako iskoristimo naša prirodna bogastva.
Značajna razvojna stavka u budžetu za 2010. godinu su podsticaji za poljoprivredu i privredu u iznosu od 500.000,00 KM.
Koliko god privredne djelatnosti na ruralnom području opštine bile gotovo u dramatičnim teškoćama i očigledno zapuštene, upravo u revitalizaciji ruralnih područja treba tražiti jedan od izlaza, ne samo za amortizovanje uistinu velikih problema tranzicije, već i za ukupni brži razvoj, izvoz, zapošljavanje i društvenu transformaciju.

 

Koji je najvažniji posao pred lokalnon upravom ?
LUKIĆ: Lokalna uprava mora biti aktivan, snažan i prepoznatljiv nosilac blagovremenih inicijativa u stvaranju ambijanta da opština Teslić bude prepoznatljiva preduzetnička zajednica odražavajući povoljan i poželjan ambijent za ulaganje u razvojne projekte i programe opštine, ali i uljudan, efikasan, inicijativan i susretljiv servis građana, biznisa i drugih usluga, kako bi raspoloživi resursi bili u aktivnom i dinamiziranom odnosu razvoja lokalne zajednice i opštine Teslić.
Lokalna uprava naspram promjena užeg i šireg okruženja, mora blagovremeno i aktivno pokazivati efikasnu adaptivnost u svim oblicima, kako bi kvalitet usluga koje daje korisnicima uvijek imao pozitivnu uzlaznu liniju, sa više usluga za manje novca.
Usluge koje treba pružiti građanima, ali i biznisu, vladinim, nevladinim organizacijama i raznovrsnim asocijacijama građana su razlozi i postojanja lokalne uprave.
Kako bi se ostvario razvoj opštine Teslić u skladu sa vizijom potrebni su svakako ljudski resursi kao osnovni faktor za ostvarivanje vizije, uloge uprave lokalne zajednice i ciljeva lokalne zajednice, i isti moraju imati; istinsko opredjeljenje, hrabrost, moralnost, iskrenost, odgovornost, stručnost, dobre praktične vještine, istraživačke sposobnosti, analitičnost, mogućnost sagledavanja posljedica, selektivnost prioriteta, sposobnost izbjegavanja identifikacije i selekcije kratkoročnih rješenja za brzi razvoj u korist dugoročnog planskog razvoja, kreativnost i adaptivnost, sposobnost donošenja brzih i kvalitetnih rješenja i motivisanost.
Na narednoj sjednici Skupštine opštine na dnevnom redu biće usvajanje nacrta Strategije razvoja opštine Teslić za period 2010-2015. godina.
Predložena vizija strateškog razvoja podrazumijeva prosperitetnu lokalnu zajednicu s razvijenim malim i srednjim preduzetništvom, poljoprivredom i turizmom, sa aktivnim građanima koji u partnerstvu sa javnom upravom stvaraju ekonomski, kulturno-socijalni i ekološki privlačan ambijent za život i razvoj.
Na temelju navedene vizije i uskladu sa analizom stanja lokalne zajednice te u skladu sa SWOT analizom strateški ciljevi razvoja opštine Teslić:
Razvoj diverzifikovane privredne strukture u kojoj su mala i srednja preduzeća nosioci razvoja i zapošljavanja, Ruralni razvoj i ekologija kao preduslov stabilne i prosperitetne lokalne zajednice sa razvijenim partnerskim odnosima između lokalne uprave, mjesne samouprave i građana, privrednog i javnog sektora u cjelini, Razvoj ljudskih resursa.
Značajno je napomenuti da strategija razvoja pored osnovne uloge, jasnog i planskog definisanja prioriteta u strateškim pravcima razvoja opštine, služi kao preduslov apliciranja za sredstva fondova Evropske unije (IPA), a isto tako , za pristup kreditnim sredstvima banaka ili grantovskim sredstvima.
Na prethodnoj sjednici Skupštine opštine održanoj 12.11.2009. godine usvojen je nacrt Strategije za razvoj malih i srednjih preduzeća na području opštine Teslić za period 2010-2015. godina.
Sektor malih i srednjih preduzeća je od izuzetnog značaja za svaku privredu i nijedna privreda ne može računati na dugoročan i stabilan rast i razvoj bez razvijenog sektora malih i srednjih preduzeća. Mala i srednja preduzeća imaju veoma važnu ulogu u modernim privredama. Ova preduzeća zapošljavaju preko 50% ukupne radne snage u privatnom sektoru u zemljama OECD-a. Nije neobično da u nekim zemljama čine 90% od ukupnog broja preduzeća i da zapošljavaju i do 70% radne snage.
Vizijom razvoja za period 2010-2015. projektovano je da će opština Teslić postati sredina razvojnih aktivnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Poslovne inicijative će se ohrabrivati i podsticati raznovrsnim mjerama čime će se osigurati raznovrsnost proizvodne strukture, brzo prihvatanje novih vještina i brzu realizaciju dobrih ideja za nove poslove.
Strateški ciljevi su: povećanje broja malih i srednjih preduzeća, povećanje broja zaposlenih u sektoru malog i srednjeg preduzetništva, povećanje konkurentnosti malog i srednjeg preduzetništva u cilju jačanja njihovog izvoznog potencijala i povećanje učešća malog i srednjeg preduzetništva u bruto dodajnoj vrijednosti.
Za ostvarenje pomenutih strateških ciljeva neophodno je ostvariti sljedeće operativne ciljeve:
1. Jačanje finansijske podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništva(formiranje kreditno-garantnog fonda);
2. Stvaranje i razvoj preduzetničke infrastrukture (formiranje industrijske zone);
3. Ubrzanje postupka registracije privrednih subjekata i smanjenje troškova pri registraciji;
4. Jačanje institucionalne podrške razvoja malog i srednjeg preduzetništva;
5. Podsticanje klasterizacije malih i srednjih preduzeća;
6. Obrazovanje preduzetnika;
7. Smanjenje fiskalnog opterećenja malog i srednjeg preduzetništva;
8. Jačanje inovacijske i tehnološke konkurentnosti malog i srednjeg preduzetništva;
9. Jačanje uloge informaciono-komunikacijskih tehnologija u razvoju malog i srednjeg preduzetništva;
10. Internacionalizacija malog i srednjeg preduzetništva.

 

Šta poručujete građanima ?
LUKIĆ: Cilj nam je da običan čovjek osjeti da se bolje živi i da opštinska vlast brine o njemu, te da je ona servis građana. Opštinsku administraciju ćemo u narednom periodu organizovati tako da bude još efikasnija, da bude u punom smislu servis naroda. Organizacija mora postojati na tom nivou da zaposleni u opštinskoj administraciji mogu odgovoriti svim onim potrebama koje građani imaju, a koje treba da rješava lokalna vlast.

 

(teslic.ba)

0 Коментарa

Још нема коментара

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.