Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Intervju: Savo Kasapović, načelnik opštine Teslić

INTERVJU
SAVO KASAPOVIĆ, NAČELNIK OPŠTINE TESLIĆ
"NEĆEMO ODUSTATI NI OD JEDNOG PROJEKTA ZA OVU GODINU"

Kako ocjenjujete, sa pozicije načelnika opštine, proteklu godinu i prvo tromjesečje ove godine na području opštine Teslić?
KASAPOVIĆ: Prošla godina za nas je bila vrlo teška sa dva aspekta. Sa jedne strane imali smo zatečeni veliki budžetski deficit od oko 6.000.000 KM, a sa druge strane globalna ekonomska kriza je proizvela smanjenje prihoda u budžetu. Teškoće su posebno bile izražene u prvoj polovini prošle godine, jer smo imali smanjen priliv sredstava, pa smo morali u julu napraviti prvi rebalans budžeta, gdje smo planirane prihode od 13.120.000 KM smanjili na 11.500.000 KM.

Kada su u pitanju obaveze opštine prema budžetskim korisnicima i radnicima opštinske administracije, kojom finansijskom dinamikom su praćene obaveze?
KASAPOVIĆ: Tokom godine redovno smo izvršavali stvorene obaveze u pogledu primanja radnika, ličnih dohodaka i troškova opštinske administrativne službe. Redovno smo pratili obaveze prema socijalnoj kategoriji, koja primanje ostvaruje preko Centra za socijalni rad. Izmirili smo im zaostalih sedam rata iz 2008. godine i sve obaveze iz 2009. godine.Izvršili smo sve obaveze prema proizvođačima u okviru podsticaja u poljoprivredi u iznosu od 350.000 KM, a posebno smo postigli rezultate u oblasti razvoja voćarstva u 2009. godini kupovanjem 35.000 sadnica i sve je rađeno pod nadzorom naše službe. Izvršene su sve obaveze u prošloj godini prema sportskim i nevladinim organizacijama i vraćeno oko 4.000.000 ranije stvorenih obaveza iz tekućeg priliva i kreditnih sredstava, a plan je da u ovoj godini iz prihoda budžeta vratimo još 700.000 KM ranijeg duga.

Da li ste zadovoljni ostvarenim prihodima u prva tri mjeseca ove godine i koje su značajne stavke planirane u ovogodišnjem budžetu?
KASAPOVIĆ: Planom budžeta za ovu godinu planirana su sredstva u iznosu od 11.180.000 KM i u njega je ukalkulisan samo jedan grant od 125.000 KM. Za ovu godinu planirali smo da otplatimo još 700.000 KM starih obaveza iz tekućeg priliva. Ovaj budžet je investiciono popravljen jer smo planirali iz vlastitih prihoda uložiti milion maraka u Program uređenja građevinskog zemljišta i oko 800.000 KM u Program modernizacije lokalne putne mreže. Pored toga, značajna sredstva planirali smo i za radove na nekategorisanim putevima po sistemu pola-pola, ili gdje građani pripreme trasu, opština će položiti asfalt. Dosta će se uložiti i u tekuće održavanje puteva i troškove zimske službe. Planirano je i 500.000 KM za podsticaj u poljoprivredi i privredi, što je za 150.000 KM više u odnosu na prošlu godinu, a sredstva će biti po programu i usvojenom pravilniku dostupna korisnicima. Mi smo prošle godine dobili saglasnost za zaduženje kod Investiciono-razvojne banke u iznosu od 3.000.000 KM i na decembarskoj sjednici Skupštine odbornici su jednoglasno podržali Program utroška tih sredstava, što je dokaz da je dobro pripremljen, realan i izbalansiran. Pored sredstava iz budžeta za puteve od 800.000 KM, još 1.950.000 KM biće investirano iz programa za ove namjene. Nisam zadovoljan ostvarenim prihodima u prvom kvartalu ove godine, koji su ostvareni sa oko 74 posto. Ovaj period je svake godine manje privredno aktivan i manje se puni budžet, a po mojim saznanjima slična situacija je i u susjednim opštinama i šire. Ovakvo stanje imali smo i prošle godine i tokom godine se situacija znatno popravila i to očekujemo i tokom ove godine. Nećemo odustati ni od jednog programa infrastrukture i puteva.

Recite nam konkretno gdje će i na koje pravce taj novac biti uložen?
KASAPOVIĆ: Programom izgradnje i održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i mostova, koji je usvojila Skupština opštine, u 2010. godini planirana su sredstva od 1.950.000 KM. Radi se o sredstvima Investiciono-razvojne banke RS, kojima će se finansirati planirani i već započeti projekti i pristigli zahtjevi za modernizaciju puteva u narednoj godini u iznosu od 1.800.000 KM, a preostala sredstva od 150.000 KM biće raspoređena u prvom tromjesečju naredne godine, kada se sagledaju i analiziraju pristigli zahtjevi iz mjesnih zajednica i izvrši uvid u visinu sredstava obezbijeđenih od strane korisnika, potrebnih za gradnju puta. Po usvojenom programu, najviše novca biće utrošeno na nastavak asfaltiranja lokalnog puta Blatnica – Očauš – Mihajlovac, 450.000 KM, na dovršetak radova na lokalnom putu Čečava – Gornja Čečava biće uloženo 400.000 KM. Na započetoj dionici Milan Polje – Devići planirano je 300.000 KM, a po 200.000 KM biće uloženo na dionicu lokapnog puta Blatnica – Raskršće i Grab – Radnja. Oko 130.000 KM planirano je za dionicu Žarkovina – Krčevine, dok će dionica lokalnog puta Teslić – Ukrinica – Čečava – Rastuša – Kremenjaš biti uloženo 120.000 KM. Pored sredstava Investiciono-razvojne banke RS, za ove namjene planirana su sredstva u opštinskom budžetu za iduću godinu od 800.000 KM, od čega se na započete aktivnosti i pristigle zahtjeve planiraju poslovi u vrijednosti od 530.000 KM, a preostala sredstva od 270.000 KM biće raspoređena u prvom kvartalu naredne godine nakon što pristignu zahtjevi iz mjesnih zajednica i izvrši analiza istih. U okviru ovog programa planirano je da 100.000 KM bude uloženo na nekategorisanom putu Karaula – Begovići – Trivunovići. Po 60.000 KM biće uloženo na puteve Gornji Ranković – Petrovići, Lanara – Bardaci i Gornji Buletić – Inova. Po 50.000 KM biće investirano na putnim pravcima Zukići – Hamidovići – Devići, te Gomjenica – Radešići. Po 30.000 KM planira se uložiti na dionicu Raskršće – Osivica – Arapovac, te dionicu Bunar – Pratljačići. Po 20.000 KM biće uloženo na dionicu Šnjegotina – Letaći, a isto toliko novca planirano je na rekonstrukciju mosta u Rajševi. Po 10.000 KM biće uloženo za putni pravac Stojkovići – Perići i s istim iznosom planira se nastavak radova na putu za Bijelce u mjestu Ukrinica. Više od 80 posto tendera već je sprovedeno i do kraja aprila biće odabrani izvođači radova nekih projekata u skladu sa decembarskim programom koji je Skupština jednoglasno podržala.

Na kojim lokacijama će biti utrošena sredstva za uređenje građevinskog zemljišta od milion maraka?KASAPOVIĆ: Za realizaciju Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2010. godinu iz budžeta opštine Teslić planirana su sredstva od milion maraka. U Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove tokom prošle godine podnesen je veliki broj zahtjeva iz oblasti uređenja građevinskog zemljišta, ali je nakon sagledavanja prispjelih zahtjeva i razmatranja programa uređenja građevinskog zemljišta odlučeno da se nastave neki projekti iz prošle godine i rješavaju prioritetni problemi u pogledu izgradnje infrastrukturnih objekata. Najviše sredstava po ovom programu biće utrošeno, i to 320.000 KM, na sanaciju klizišta na lokalnom putu Banja Vrućica – Teslić u naselju Hrast Potok. Oko 170.000 KM planirano je na izgradnji dijela Ulice vojvode Putnika na projekat saobraćajnice u naselju Gaj. Zatim 180.000 KM biće utrošeno na izgradnju saobraćajnice Ulice majora Gavrilovića iza opštine, dok je 30.000 KM planirano za nastavak izgradnje ulične rasvjete u naselju Knež Polje i to ulica Solunskih dobrovoljaca, Stevana Nemanje, Gavrila Principa, te Banjalučkoj i Puškinovoj. Za vanjsko uređenje u Ulici svetog Save biće izdvojeno 85.000 KM. Za projekte ulične rasvjete Zlata – Crkva u Pribiniću planirano je 20.000 KM, po 40.000 KM za iste namjene planirano je u Đuliću i Margiti, te 10.000 KM, takođe na Margiti, na prostoru Najmani – Kujundžići i 5.000 KM u naselju Gomjenica. Po Programu uređenja građevinskog zemljišta u ovoj godini planirana je i izrada projektne dokumentacije u skladu s regulacionim planom i djelimična izrada saobraćajnice u Donjem Ruževiću u pravcu Male Usore, za šta je planirano 30.000 KM. Ovim programom planiran je utrošak 940.000 KM, a raspodjela preo- stapih 60.000 KM biće planirana nakon prvog kvartala ove godine.

Svjedoci smo gotovo svakodnevnih posjeta predstavnika Vlade RS. U samo mjesec dana Teslić je posjetalo pet ministara, predsjednik RS i potpredsjednica Vlade. Da li je to samo potvrda pomoći opštani Teslić u projektama predviđenim Programom kapitalnih ulaganja ili se radi o snimanju stanja nakon čega će Vlada RS procijenita koje će projekte finansirata?
KASAPOVIĆ: Na bazi razgovora koje smo imali u posljednje vrijeme, naša ministarstva, a i predsjednik Republike upoznati su o stanju i potrebama opštine Teslić za infrastrukturnim objektima. Ovi razgovori nisu vezani za neke od programa koji su već usvojeni, već se radi o novim projektima i mogućnostima Vlade RS za realizacijom još jednog dijela projekata i očekujem da će ova godina u Tesliću biti jedno veliko gradilište, gdje će svi građani da osjete neke rezultate.

Šta je konkretao dogovoreno od projekata u ovoj godini, a rezultat je posjeta o kojima smo govorili?
KASAPOVIĆ: Dogovorena je izgradnja još jedne stambene zgrade sa 26 stanova za potrebe boračkih kategorija, zatim zgrade sa 18 stanova za potrebe izbjeglih i raseljenih lica, koja su nakon zatvaranja kolektivnog centra preseljena u podstanare čije troškove finansira Vlada, dogovorena su ulaganja u puteve, ambulante, te izgradnja tri kuće za potrebe Roma i dvije kuće za višečlane porodice. Obećana je i pomoć kod izgradnje sistema vodosnabdijevanja za 15 mjesnih zajednica naše opštine. I sama potpredsjednica Vlade RS Jasna Brkić je prilikom nedavne posjete Tesliću konstatovala da je ova opština dobila malo para iz razvojnog programa i da će se to u narednom periodu promijeniti.

Šta je s projektom izgradnje fekalnog kolektora Barić – Gornji Teslić?
KASAPOVIĆ: Za te namjene u budžetu smo planirapi sredstva od 800.000 KM i smatramo da je to dovoljno za primarnu mrežu, tj. cjevovod, ali građani će morati u dijelu sekundarne mreže da učestvuju sa svojim sredstvima, Dinamika i dovršetak ovog projekta zavisiće i od učešća građana.

Da li je svjetska ekonomska kriza ostavila posljedice na teslićku privredu i imali konkretnih projekata novog zapošljavanja u Tesliću.
KASAPOVIĆ: Naša privreda nije ostala pošteđena uticaja ekonomske krize i ona trpi određene probleme koji su rezultat opšteg ekonomskog stanja u svijetu. U dosadašnjem periodu naša privreda nije značajnije otpuštapa radnike i nijedna firma koja je do sada radila nije zatvorila kapije. Značajno se osjeća smanjenje broja zaposlenih u oblasti trgovine i ugostiteljstva, ali možemo biti zadovoljni što nije bilo nekog značajnijeg otpuštanja radnika. Od novog zapošljavanja podsjećam da je jedan broj mladih ljudi dobio posao u ZTC "Banja Vrućica", računamo da će biti novih radnih mjesta i u Drvnoj industriji "Novo Borja", a i u budžetu opštine planirali smo sredstva za podsticaj privrede i zanatstva. Planirano je 50.000 KM za podsticaj starih zanata, gdje će za dodatno zapošljavanje poslodavci dobiti određena sredstva.

Orezivanje stabala izazvalo je brojne spekulacije u javnosti. Šta je istana u vezi s ovim projektom?
KASAPOVIĆ:
U proteklom periodu dozvoljen je nekontrolisan rast stabala gdje su krošnje potpuno zatvorile rasvjetu, saobraćajne znakove, a u nevremenu trule grane predstavljale su opasnost po imovinu i građane. U proteklom periodu bilo je primjera gdje su teže stradali i ljudi i imovina. Ovo je bio potreban posao i na to mi građani svakodnevno skreću pažnju. Istina je da je faktura za ovaj posao od 28.000 do 30.000 maraka, a spekulisalo se i do sedam puta većom cifrom. Ja sam zadovoljan, a rezultate će građani da vide narednih godina.

KASAPOVIĆ: Poručujem građanima da se strpe, da ćemo učiniti sve da obični ljudi žive bolje. Ja im obećavam da će svaka marka iz opštinskog budžeta biti racionalno utrošena i da nikada više neće biti milionskih deficita u budžetu dok sam ja načelnik opštine. Na kraju, poželio bih građanima dosta uspjeha i zdravlja i svakako bolji život.

 

(teslic.ba)

0 Коментарa

Још нема коментара

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.