Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Расписан конкурс за директора школе

Фото: Неђо Сувајац

Мјесец дана по спроведеном конкурсу и именовању Александре Бјегојевић на мјесто в.д. директора основне школе „Јеврем Станковић“ у Чечави, поново је расписан конкурс за исто радно мјесто.

ЈУ ОШ „ЈЕВРЕМ СТАНКОВИЋ“ ЧЕЧАВА
ЧЕЧАВА 775
74 274 ЧЕЧАВА

ЈАВНИ  КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

1. Предмет

Школски одбор Јавне установе Оновна школа „Јеврем Станковић“ Чечава, Теслић, расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа „Јеврем Станковић“ Чечава, Теслић.

2. Опис послова

Директор руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и за успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара школском одбору и министру.

3. Мандат

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

На приједлог министра Влада именује за директора једног кандидата са списка кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора.

4. Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом ЈУ Основна школа „Јеврем Станковић“ Чечава, Теслић те Правилником о раду.

5. Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ Основна школа „Јеврем Станковић“ Чечава, Теслић може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе, и то:

1) Општи услови:

– да има општу здравствену способност за рад,

– да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

– да је старији од 18 година.

2) Посебни услови:

– да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

– да има најмање пет година радног стажа као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

– да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

3) На мјесто директора школе могу конкурисати и лица из члана 198. став 2. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 81/22), односно наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме за радно мјесто директора.

6. Потребна документа:

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз пријаву на конкурс прилаже сљедеће документе:

– Извод из матичне књиге рођених,

– Увјерење о држављанству,

– Диплому о завршеном првом циклусу студија или еквивалент, односно диплому о завршеној стручној спреми,

– Потврду којом доказује да има најмање пет година радног стажа као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

– Љекарско увјерење о психофизичкој способности, издато од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат,

– Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

– Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

– Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

– Потписан приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

– Препоруку ранијег послодавца или наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

– Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

Кандидати су дужни да уз потписану пријаву доставе документа у оригиналу или овјерене фотокопије.

7. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске“.

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на адресу школе: Јавна установа Основна школа „Јеврем Станковић“ Чечава, Теслић – 775, 74274 Чечава, општина Теслић, са назнаком „КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће се узети у разматрање.

8. Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о резултатима конкурса у року од осам дана од дана пријема одлуке Владе.


Извор: Глас Српске

0 Коментарa

Још нема коментара

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.