Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Podsticaji u poljoprivredi – pravilnik

Ovim Pravilnikom se propisuju oblici podsticanja, uslovi koje moraju da ispunjavaju pravna i fizička lica za ostvarivanja prava na novčane podsticaje, postupci za njihovo ostvarivanje, visina i način isplate novčanih podsticaja, obaveze koje mora da ispuni korisnik nakon primanja novčanih podsticaja kao i potrebna dokumentacija i obrasci.

 

UVOD
  Prilikom utvrđivanja prijedloga Pravilnika za podsticaje razvoja poljoprivredne proizvodnje na području opštine Teslić predlagač se rukovodio sljedećim potrebama i činjenicama kao i očekivanim efektima, koji su navedeni kako slijedi:
   1/ Usaglašenost modela podsticanja poljoprivredne proizvodnje sa opštim ciljevima, koji su definisani usvojenim Programom razvoja poljoprivredne proizvodnje na području opštine Teslić za period 2007 – 2012. godina, pri čemu se prvenstveno misli na povećanje ukupnog broja tržišno orijentisanih proizvođača i povećanjem obima proizvodnje kod pojedinih proizvođača koji su već tržišno orijentisani. Usaglašenost sa Strategijom razvoja opštine Teslić u periodu 2010 – 2015. godina u stvaranju nekih od pretpostavki za realizaciju zacrtanih strateških ciljeva.
   2/ Postojeće stanje obima i strukture tržišne poljoprivredne proizvodnje na području opštine Teslić a koje je utvrđeno sistematizacijom podataka u prethodnim procedurama podsticanja poljoprivredne proizvodnje a koje je vidljivo u tabeli 1. (koja se nalazi na kraju teksta)
   3/ Visina budžetskih sredstava namijenjenih podsticanju poljoprivredne proizvodnje a koja praktično definišu objektivno moguće modele podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje. Visina planiranih sredstava u 2010. godini namijenjenih podsticajima u poljoprivredi su 350.000 KM od kojih je 250.000 KM namijenjeno direktnim podsticajima dodjelom novčanih sredstava po utvrđenom Pravilniku a 100.000 KM za Fondaciju – instrument pomoći razvoju poljoprivrede /IPRP/ za dodjelu povoljnih kredita po utvrđenim pravilima. Ovim pristupom su redukovani podsticaji u tekućoj proizvodnji u odnosu za prethodnu godinu a otvorena mogućnost kreditiranja kapitalnih ulaganja u poljoprivredi kao što su izgradnja objekata, kupovina mehanizacije i sl.
   4/ Ugroženost opstanka dostignutog nivoa poljoprivredne  proizvodnje zbog poremećaja u prometu poljoprivrednih proizvoda i smanjene kupovne moći potrošača. Ova okolnost je naročito izražena u prometu mlijeka pa je zbog neredovne isplate evidentna tendencija pada obima tržišne proizvodnje  kao i opadanje interesa za zasnivanjem novih proizvodnji u ovoj oblasti. Povećan interes za zasnivanjem novih proizvodnji iskazan je jedino u proizvodnji voća i integralnoj proizvodnji povrća.
   5/ Izričit stav i traženje da se planiraju podsticaji po modelu koji će spriječiti mogućnost prenosa obaveza u narednu budžetsku godinu, kako je to bilo i u prethodnoj godini, s ciljem da se obezbijedi kontinuitet podsticanja u poljoprivredi i izbjegne mogućnost zloupotreba u proceduri dodjele sredstava i drugih oblika podsticaja.  
   6/  Usaglašenost ciljeva i modela podsticanja sa predloženim u Strategiji razvoja poljoprivrede u RS u kojima je naročito naglašena potreba podrške u organizovanju poljoprivrednih proizvođača koji proizvode za tržište /osnivanje zadruga, udruženja i drugih oblika organizovanja/ i potreba neprekidnog obučavanja poljoprivrednih proizvođača u pravcu intenzivne poljoprivredne proizvodnje i samim tim i povećavanje njene konkurentnosti. Usaglašenost sa sugestijama iz Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS da se koliko je to moguće izbjegnu efekti dupliranja podsticaja.
   7/  Očekivani efekti podsticanja poljoprivredne proizvodnje po predloženom modelu kao i prethodnoj godini su:
– Veća održivost tržišne poljoprivredne proizvodnje na području opštine Teslić u godini u kojoj se očekuje pad proizvodnje uopšte.
– Zasnivanje proizvodnji u stočarstvu i voćarstvu pogotovo ako se imaju u vidu dugoročni razvojni ciljevi u ovim proizvodnjama.
– Uvećana obradivost poljoprivrednog zemljišta i podizanje njegovog kvaliteta.
– Podizanje nivoa znanja poljoprivrednih proizvođača u cilju pravilnog pristupa prilikom opredjeljivanja za vrstu proizvodnje kao znanja u primjeni savremenih tehnologija proizvodnje u poljoprivredi.
– Organizovanje poljoprivrednih proizvođača i stvaranje kapaciteta za realizaciju njihovih interesa.
– Podrška Strategiji razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici Srpskoj.

OSNOVNE ODREDBE
Da bi se zadovoljila forma podsticanja tržišne poljoprivredne proizvodnje i u potpunosti ostvarili ciljevi ove materijalne podrške, definišu se kriterijumi i procedure u dodjeli subvencije za tekuću proizvodnju.
   –  Pravo na podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji mogu ostvariti  sva pravna i fizička lica, koja poljoprivrednu djelatnost obavljaju na području opštine Teslić, koja ispunjavaju uslove propisane ovim Pravilnikom i za to podnesu zahtjev.
  – Forma Zahtjeva za ostvarivanje prava na subvenciju u tekućoj proizvodnji je propisana i nalazi se u prilogu ovog Pravilnika.
  – Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 1. septembar 2010. godine, osim za subvenciju nabavke sadnog materijala voćnih vrsta, gdje je rok 15. april 2010. godine.
  – Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati o čemu će podnosioci zahtjeva biti obaviješteni u pisanoj formi.
  – Po podnesenom Zahtjevu, Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova za dodjelu subvencije sačinjava zapisnik o činjeničnom stanju i predlaže visinu subvencije.
  – Pravo na podsticaj ostvaruju samo registrovani poljoprivredni proizvođači.
  -Jedno poljoprivredno domaćinstvo može ostvariti pravo na tekući podsticaj maksimalno po dva osnova (ukoliko se bavi proizvodnjom u više grana).
  –  Maksimalan iznos novčanih podsticaja je 1.500 KM, a sredstva u iznosu od 3.500 KM ostvaruju aktuelni poljoprivredni proizvođači koji proširuju djelatnost u obimu osnovnog stada.

1. SUBVENCIJE U STOČARSTVU I PROIZVODNJI MEDA
Podstiču se:
–           Tekuća proizvodnja u proizvodnji kravljeg mlijeka, tov junadi, proizvodnja svinjskog mesa, proizvodnja ovčijeg mesa i mlijeka, proizvodnja mlijeka i mesa koza, proizvodnja u peradarstvu /brojleri, proizvodnja konzumnih jaja /, uzgoj ribe i proizvodnja meda.
–           Zasnivanje nove proizvodnje za tržište u proizvodnji kravljeg mlijeka i proizvodnja ovčijeg mlijeka i mesa.

 Ukupno planirana sredstva ………………………………………………………… 150 000KM

1.1.  Subvencije u proizvodnji mlijeka
Pravo na subvenciju u proizvodnji mlijeka mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji posjeduju najmanje pet muznih krava ili steonih junica.
Visina podsticaja ……………………………………………… 130 KM/grlu
Uz zahtjev za dodjelu subvencije korisnici trebaju priložiti dokaz o porijeklu i vlasništvu grla
a) kopiju pasoša životinje ili kopiju obrasca A1,
b) kopiju potvrde o vještačkom osjemenjavanju i steonosti za priplodne     junice.

1.2
. Subvencije za tov junadi
Pravo na subvenciju za tov junadi mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji imaju najmanje 10 junadi u tovu sa minimalnom ulaznom težinom od 250 kg i minimalnom izlaznom težinom od 450 kg.
Visina podsticaja ………………………………………. 130 KM/grlu
Uz zahtjev za dodjelu subvencije obavezno je dostaviti dokaz o porijeklu životinja:
a) kopiju pasoša životinje ili kopiju obrasca A1.

1.3
. Subvencije u proizvodnji svinjskog mesa
Pravo na podsticaj u prizvodnji svinjskog mesa mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji posjeduju:
1. Krmače prasilje ili suprasne nazimice i to minimalno 10 komada. Minimalna težina nazimica od 70 kg a prasilica 100 kg.
Visina podsticaja ………………………………………… 70 KM/grlu
Uz zahtjev obavezno dostaviti dokaz o izvršenom obilježavanju životinja sa identifikacionim brojevimaa) kopija potvrde o izvršenom obilježavanju sa popisom identifikacionih brojeva.

1.4. Subvencije u proizvodnji mlijeka i mesa ovaca i koza
Pravo na podsticaj u uzgoju mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji prijave uzgoj ovaca i koza u minimalnom broju od 100 glava u stadu.
Visina podsticaja …………………………………………. 5 KM/grlu
Uz  zahtjev obavezno dostaviti dokaz o izvršenom obilježavanju:
a) kopija potvrde o izvršenom obilježavanju sa popisom identifikacionih brojeva.

 1.5. Subvencije u peradarstvu
Pravo na podsticaj u peradarskoj proizvodnji mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji imaju organizovanu proizvodnju. 
1) proizvodnju konzumnih jaja, minimalan broj koka nosilica 1.000 komada.
Visina podsticaja …………………………………………. 1,5 KM/kom
Uz zahtjev obavezno dostaviti kopiju računa o nabavci koka nosilica.
2) proizvodnju pilećeg mesa sa minimalnim kapacitetima od 10.000 komada brojlera u turnusu.
Visina podsticaja …………………………………………. 1.500 KM/po farmi.
Uz zahtjev obavezno dostaviti račun o kupovini jednodnevnih  pilića.
3) proizvodnja jednodnevnih pilića ……………………………. 1.500 KM/farmi.
Za realizaciju podsticaja potrebno je dokazati izlaz za najmanje 100.000 jednodnevnih pilića/godini u obliku izdatih računa.

1
.6. Subvencija u proizvodnji ribe
Pravo na podsticaj u proizvodnji ribe imaju poljoprivredni proizvođači koji se bave uzgojem šarana i pastrmke. Visina podsticaja za uzgoj šarana je 400 KM po dunumu aktivne vodene površine. Iznos podsticaja za uzgoj pastrmke je 400 KM za proizvodni kapacitet od 4 tone/turnus.
 Uz zahtjev za podsticajna sredstva podnosilac je obavezan priložiti urbanističku saglasnost za ribnjak i dokaz o nabavci/proizvodnji mlađi.

 1.7. Subvencije u proizvodnji meda
Pravo na podsticaj u proizvodnji meda mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači ukoliko posjeduju minimalno 50 društava pčela.
Visina podsticaja ……………………………………………10 KM/društvu.

 1.8. Subvencije za zasnivanje stočarske proizvodnje
Poljoprivredni proizvođači koji u tekućoj godini zasnuju poljoprivrednu proizvodnju kupovinom osnovnog stada od najmanje 5 krava /steonih junica/ muzara ili stada od najmanje 100 glava ovaca stiču pravo na podsticaj od ………………………………………… 3.500 KM/stadu.
Uz zahtjev obavezno dostaviti:
a/ račun ili ovjeren ugovor o kupovini stada,
b/ kopije pasoša kupljenih grla,
c/ plan aktivnosti izrađen i potpisan od strane Komisije za podsticaje.

 Visina sredstava namijenjenih u ovu svrhu je 17.500 KM a u slučaju većih traženja po zahtjevima, prijedlog za dodjelu utvrđuje Komisija uz pismeno obrazloženje prijedloga a ostali podnosioci ostvaruju pravo na podsticaj kao u tekućoj proizvodnji.

2. PODSTICAJI U BILJNOJ PROIZVODNJI
Ukupno planirana sredstva ………………………………………………………… 20.000 KM

 Subvencije u biljnoj proizvodnji:

2.1.
Subvencije u povrtlarstvu
U oblasti proizvodnje povrća subvencionisaće se sljedeći vidovi proizvodnje:

 2.1.1. Proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru
– podizanje novih plastenika minimalne površine 150 m2 i koji su kupljeni u tekućoj godini …………………………………………………2 KM/m2 plastenika.
Uz zahtjev obavezno dostaviti račun o kupovini plastenika u tekućoj godini.
– podrška proizvodnji u plastenicima koji su podignuti prije 2009. u kojima je organizovana proizvodnja, minimalna površina plastenika izrađenog u skladu sa tehničkim standardima mora biti 150 m2  ………………………………………………………………………………. 1 KM/m2 plastenika.
Korisnik podnošenjem zahtjeva preuzima obavezu da će povećati površinu pod plastenicima za minimalno 50% u naredne 2 godine. Ukoliko ne ispoštuje uslov, korisnik neće moći u narednom periodu ostvarivati podsticaje u plasteničkoj proizvodnji.

 2.1.2. Integralna proizvodnja povrća

 U minimalnoj površini od 2 dunuma ……………………………….. 200 KM/dunumu.
Uz zahtjev obavezno dostaviti:
– sertifikat o organskoj proizvodnji izdat od nadležne institucije za sertifikaciju organske proizvodnje,
– ugovor o otkupu proizvodnje.

 2.2. Subvencije u voćarstvu
U oblasti voćarstva subvencije će obuhvatiti:

2.2.1.
Nabavku sadnog materijala za lica koja odluče da zasnuju ili prošire proizvodnju voća
Predviđeni iznos za podsticaj ……………………………………………………. 50.000 KM
– U cilju realizacije pomenute mjere, nadležno odjeljenje Administrativne službe će izvršiti postupak nabavke sadnog materijala po zakonom propisanom postupku. Sadni materijal će biti distribuisan licima koja prethodno ispune sljedeće uslove:
– Da bi se ostvarilo pravo na podsticaj neophodno je da se podnese zahtjev za podsticaj najkasnije do 15.4.2010. godine, u kojem će biti iskazana vrsta i količina sadnica.
– Podnosilac zahtjeva je obavezan da prije dodjele sadnog materijala izvrši sve neophodne radnje na pripremi parcele na kojoj planira sadnju, koje podrazumijeva savremena voćarska proizvodnja. Ispunjenost uslova utvrđuje Stručna komisija koju formira Načelnik opštine. Ukoliko ne postupi po kriterijumima koje odredi Komisija, podnosilac zahtjeva gubi pravo na dodjelu sadnog materijala.
– Podnosilac zahtjeva je dužan da izvrši pripremu zemljišta na minimalno 5 dunuma za sadnju jabučastog voća i šljive, odnosno 1 dunuma za sadnju maline. Uslov se odnosi na podizanje novog zasada.
– Podnosilac zahtjeva je dužan da pripremi minimalno 3 dunuma zemljišta za proširenje proizvodnje jabučastog voća i šljive, odnosno 1 dunum za malinu.
– Nakon izvršene sadnje korisnik podsticaja je dužan da izvrši ograđivanje zasada jabučastog voća i šljive.
– Korisnik podsticaja je dužan da nakon ostvarivanja prava na podsticaj izvrši proširivanje proizvodnje za minimalno 50%, najkasnije u roku od 3 godine od momenta ostvarivanja prava na podsticaj. U suprotnom, gubi pravo na sve vidove podsticaja u voćarstvu koje dodjeljuje Skupština opštine Teslić.
– Korisnik je dužan da poštuje preporuku stručnjaka u pogledu sortimenta sadnog materijala koji će biti nabavljen.
Subvencija će obuhvatiti nabavku sadnog materijala jabuke, kruške, šljive i maline. Nabavka sadnica ostalih voćnih vrsta neće biti subvencionisana.
U slučaju da predviđeni iznos ne bude dovoljan za količine iskazane u zahtjevima, pravo na subvenciju će biti priznato tako što će Načelnik opštine formirati komisiju koja će na osnovu kriterijuma koje odredi, utvrditi rang-listu podnosioca zahtjeva i na osnovu liste izvršiti dodjelu sadnog materijala. Lica čijem zahtjevu ne bude udovoljeno stiču prednost u ostvarivanju prava u 2011. godini.

2.2.2.
Podrška tekućoj proizvodnji jabučastog i koštičavog voća
Iznos podsticaja ………………………………………………………………… 0,5 KM/sadnici
– minimalna gustina zasada jabuke je 2.000 kom/hektaru
– minimalna gustina zasada kruške je 1.200 kom/hektaru,
– minimalna gustina zasada šljive je 650 kom/hektaru.
– Pravo na podsticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji posjeduju zasad jabučastog i koštičavog voća, minimalne površine 0,3 hektara.
– Podsticaj se odnosi na zasade maksimalne starosti 4 godine.

 2.2.3. Podrška proizvodnji jagodastog voća …………………. 200 KM/dunumu.
Minimalna površina zasada je 0,2 hektara.

2.2.4. Podrška zasnivanju i tekućoj proizvodnji oraha i lijeske
 Pravo na ostvarivanje podsticaja za podizanje zasada oraha imaju poljoprivredni proizvođači koji zasade minimalno 0,5 hektara u tekućoj godini. Minimalna gustina zasada je 100 stabala/hektaru. Iznos podsticaja je 4 KM/sadnici.
Za tekuću proizvodnju iznos podsticaja je 1 KM/sadnici.
Pravo na ostvarivanje podsticaja za sadnju lijeske imaju poljoprivredni proizvođači koji u tekućoj godini zasade minimalno 0,3 hektara. Iznos podsticaja je 2 KM/sadnici.
Za tekuću proizvodnju iznos podsticaja je 1 KM/sadnici.

3. PODSTICAJI ANALIZI KVALITETA ZEMLJIŠTA
U skladu sa odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Skupština opštine će finansirati uzimanje uzoraka i hemijsku analizu uzoraka zemljišta za ratarsku, povrtlarsku i voćarsku proizvodnju.
Za ovu namjenu će biti utrošeno maksimalno 3.000 KM.
Izbor ustanove koja će vršiti analizu zemljišta će izvršiti nadležno odjeljenje Administrativne službe u skladu sa zakonskom procedurom.
Uzorci zemljišta će biti zaprimani do momenta kada vrijednost analize primljenih uzoraka dostigne iznos predviđene stavke za ovu namjenu.
Pravo na analizu uzoraka zemljišta imaju lica koja obrađuju minimalno 3 hektara zemljišta u ratarskoj proizvodnji, posjeduju minimalno 150 m2 plastenika ili zasnivaju novi voćnjak na minimalnoj površini od 0,5 hektara.

 4. PODRŠKA ORGANIZOVANJU I EDUKACIJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČ
 4.1 U skladu sa iskazanom potrebom za organizovanjem poljoprivrednih proizvođača u cilju lakše realizacije njihovih interesa izvršiti će se subvencija poljoprivrednim zadrugama u 2010. godini na području opštine Teslić u maksimalnoj visini od ………. 20.000 KM.
Rješenje o subvenciji donosi Načelnik a po zahtjevu Zadruge.
Uz zahtjev obavezno dostaviti Rješenje o registraciji i opis predviđenih aktivnosti Zadruge.  
Rok za podnošenje Zahtjeva je 01.04.2010. godine.
4.2 U skladu sa Usvojenim Programom Razvoja poljoprivredne proizvodnje na području opštine Teslić do 2012. godine subvencioniraju se troškovi edukacije poljoprivrednih proizvođača na području opštine Teslić u ukupnoj visini ………………..…10.000 KM.
Edukacija poljoprivrednih proizvođača će se vršiti u skladu sa planom i programom Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti.
Troškove edukacije ovjerava Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti a isplata se vrši po nalogu Načelnika opštine.
tabela
                                                                      tabela 1.

 

teslic.ba

 

0 Коментарa

Још нема коментара

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.